தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பாவை ; கைப்பிடிச்சுவர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிருட்டம். அவன் நடக்கும்போது பொம்மை யாடுகிறது. Loc. 1. Buttocks;
  • கைப்பிடிச்சுவர். (W.) 2. Breastwork, parapet;
  • பாவை. 1. Puppet, effigy;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a puppet; 2. a breast-work, a parapet, சிறு சுவர்.

வின்சுலோ
  • [pommai] ''s.'' [''Tel.'' ொம்ம.] Puppet, effigy, பிரதிமை. 2. ''(Old Dic.)'' Breast work, parapet, சிறுசுவர். ''(Beschi.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Pkt. bommā.[K. bombe.] Puppet, effigy; பாவை.
  • n. perh. பொம்மு-. 1.Buttocks; பிருட்டம். அவன் நடக்கும்போது பொம்மை யாடுகிறது. Loc. 2. Breastwork, parapet;கைப்பிடிச்சுவர். (W.)
  • n. perh. பொம்மு-. 1.Buttocks; பிருட்டம். அவன் நடக்கும்போது பொம்மை யாடுகிறது. Loc. 2. Breastwork, parapet;கைப்பிடிச்சுவர். (W.)