தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பொக்கிஷம். (M. E. R. 681 of 1919.) Treasury;