தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மரப்பொந்து ; எலிவளை ; பல்லி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பல்லி. (பிங்.) 3. Lizard;
  • எலி முதலியவற்றின் வளை. 2. Hole in the ground, as of rat or snake;
  • மரப்பொந்து. ஆனந்தத் தேனிருந்த பொந்தை (திருவாச. 13, 2). 1. Hole, recess, hollow in a tree;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (Tel.) a cave, a hole, பொதும்பு. மரப்பொந்து, a hole or hollow in a tree.

வின்சுலோ
  • [pontu] ''s.'' [''Tel.'' .] A hole, hol low in a tree, மரப்பொந்து. 2. A hole in the ground, as of a rat or snake, வளை. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பொத்து. [T. bonda.]1. Hole, recess, hollow in a tree; மரப்பொந்து. ஆனந்தத் தேனிருந்த பொந்தை (திருவாச.13, 2). 2. Hole in the ground, as of rat orsnake; எலி முதலியவற்றின் வளை. 3. Lizard;பல்லி. (பிங்.)