தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பொருந்துகை . Madr. Union ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பொருந்து-.Union; பொருந்துகை. Madr.