தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மரம் செறிந்த இடம் ; இளமரச் சோலை ; சோலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மரஞ்செறிந்த இடம். பொழிலிலியன் பொதும்பரின் (திருக்கோ. 39). 1. Thick grove;
  • . 3. See பொதும்பு, 1. (சங். அக.)
  • இளமரக் கா. வெயினுழை பறியாக் குயினுழை பொதும்பர் (பெரும்பாண். 374). 2. Park. pleasure garden ;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a grove, a garden, a park, மரச்செறிவு; 2. a hole in a tree, மரப்பொந்து.

வின்சுலோ
  • [potumpr] ''s.'' Grove, garden, park, pleasure-ground, மரச்செறிவு. 2. [''poet, form of'' பொதும்பு.] A hole in a tree, மரப்பொந்து.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பொதும்பு. 1.Thick grove; மரஞ்செறிந்த இடம். பொழிலின்வியன் பொதும்பரின் (திருக்கோ. 39). 2. Park,pleasure garden; இளமரக் கா. வெயினுழை பறியாக் குயினுழை பொதும்பர் (பெரும்பாண். 374). 3.See பொதும்பு, 1. (சங். அக.)