தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See பேஷ்கிஸ்தி

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. pēṣ-kaṣ. Seeபேஷ்கிஸ்தி.