தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பெரிய உலகம் ; தலையோடு ; மூளை ; நரி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நரி. (யாழ். அக.) Fox
  • முளை. (சங். அக.) 3. Brain;
  • தலையோடு. (சங். அக.) 2. Skull;
  • பெரிய உலகம். (சங். அக.) 1. Universe;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
உலகம், நரி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பெரு-மை +.1. Universe; பெரிய உலகம். (சங். அக.) 2.Skull; தலையோடு. (சங். அக.) 3. Brain; மூளை.(சங். அக.)
  • n. < bhēruṇḍa.Fox; நரி. (யாழ். அக.)
  • n. < bhēruṇḍa.Fox; நரி. (யாழ். அக.)