தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 1. See பேய்மருட்டி.
  • . 2. Species of rattlewort. See கிலுகிலுப்பை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.(மூ. அ.) 1. See பேய்மருட்டி. 2. Species ofrattlewort. See கிலுகிலுப்பை.