தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஐம்பால்களுள் ஒன்று ; மகளிர் இனம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஸ்திரீ சாதி. ஒரு பெண்பாலேன் (சீவக. 1662). 2. Female sex;
  • ஐம்பால்களுள் ஒன்று. (நன். 262.) 1. (Gram.) Feminine gender, one of ai-m-pāl, q.v.;

வின்சுலோ
  • ''s. [in gram.]'' Feminine gender. See பால்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.(Gram.) Feminine gender, one of ai-m-pāl, q.v.;ஐம்பால்களுள் ஒன்று. (நன். 262.) 2. Female sex;ஸ்திரீ சாதி. ஒரு பெண்பாலேன் (சீவக. 1662).