தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பண்டங்கள் வைக்கும் கலம் ; கூடை ; தொடர்வண்டி முதலியவற்றின் அறை ; வண்டியோட்டி உட்காருமிடம் ; சாட்சிக் கூண்டு ; நெல்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வண்டியோட்டுபவன் உட்காரும் இடம். Loc. 4. Driver's seat in a carriage;
 • ரயில்வண்டி முதலியவற்றின் அறை. Mod. 3. Compartment, as in a railway carriage;
 • சாட்சிக்கூடு. Mod. 6. Witness-box;
 • பண்டங்களை வைத்துக் காக்கவுதவும் மூடியுள்ள கலம். 1. Chest, trunk, coffer, box;
 • கூடை. (W.) 2. Basket, flower-basket;
 • நெல்வகை. (A.) A kind of paddy;
 • வண்டியி லுட்காருமிடத்திற்கு அடியில் சாமான் வைப்பதற்கான இடம். 5. Fixed box under the seat in a carriage;
 • சுண்ணாம்பு முதலியன அளக்கும் முகத்தலளவை. 7. A measure of capacity, as in measuring lime;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a chest, a trunk, a box, a case, பேழை; 2. a basket, கூடை. அஞ்சாரப் பெட்டி, (prop. அஞ்சறைப் பெட்டி) a box having five compartments for containing spices. ஊத்தாம்பெட்டி, a bladder.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பேழை.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • peTTi பெட்டி box; iron (for clothes)

வின்சுலோ
 • [peṭṭi] ''s.'' A chest, trunk, coffer, box, case, பேழை. 2. A basket, கூடை. See பிட்டி. -Of baskets and boxes there are different varieties, especially அஞ்சாரப்பெட்டி, கட்டுப் பெட்டி, கைப்பெட்டி, கொட்டைப்பெட்டி and சவ ப்பெட்டி, which see. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < pēṭī. 1. Chest, trunk,coffer, box; பண்டங்களை வைத்துக் காக்கவுதவும்மூடியுள்ள கலம். 2. Basket, flower-basket; கூடை.(W.) 3. Compartment, as in a railway carriage;ரயில்வண்டி முதலியவற்றின் அறை. Mod. 4.Driver's seat in a carriage; வண்டியோட்டுபவன்உட்காரும் இடம். Loc. 5. Fixed box under theseat in a carriage; வண்டியி லுட்காருமிடத்திற்குஅடியில் சாமான் வைப்பதற்கான இடம். 6.Witness-box; சாட்சிக்கூடு. Mod. 7. A measureof capacity, as in measuring lime; சுண்ணாம்புமுதலியன அளக்கும் முகத்தலளவை.
 • n. A kind of paddy; நெல்வகை. (A.)
 • n. A kind of paddy; நெல்வகை. (A.)
 • n. A kind of paddy; நெல்வகை. (A.)