தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முன்னை வினை. Result of actions of former births;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < pūrva+. Result of actions of former births; முன்னைவினை.