தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : பூப்பந்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See பூப்பந்தல் தருமணன் ஞெமரிய தண்பூம்பந்தருள் (பெருங். வத்தவ. 6, 12).

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See பூப்பந்தல்.தருமணன் ஞெமரிய தண்பூம்பந்தருள் (பெருங். வத்தவ. 6, 12).