தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அருகக்கடவுள். (குறள். 3, உரை) Arhat;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< பூ + மேல் +. Arhat; அருகக்கடவுள். (குறள், 3,உரை.)