தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பூமிதேவி. பூமிப் பிராட்டியை எழுந்தருளுவித்து (S. I. I. viii, 160). The Goddess of the Earth;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.The Goddess of the Earth; பூமிதேவி. பூமிப்பிராட்டியை எழுந்தருளுவித்து (S. I. I. viii, 160).