பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • புளிந்தர், புளினர், s. barbarians, those living by the chase.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
வேடர்.

வின்சுலோ
  • [puḷiñar] ''s.'' Barbarians, savages, those who live by the chase, வேடர், ''probably'' புளிந்தர். (சது.)