தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மரஞ்செடிகளில் ஒட்டிவளரும் பூண்டுவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மரஞ்செடிகளில் ஒட்டிவளரும் பூடுவகை. கீரைக்குப் புல்லுருவி கீழே முளைத்தாற் புள். (இராமநா. அயோத். 20). Honeysuckle mistletoe, s.sh., Loranthus longiflorus;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
குருவிச்சை.

வின்சுலோ
  • --புல்லூரி, ''s.'' A parasitic plant. Loranthus pentandrus. புல்லுருவிபாய்கிறது. The parasite is spread ing over the tree; i. e. injury is being done to families by hangers on.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. புல்லு- +உருவு-. Honeysuckle mistletoe, s. sh.Loranthus longiflorus; மரஞ்செடிகளில் ஒட்டிவளரும்பூடுவகை. கீரைக்குப் புல்லுருவி கீழே முளைத்தாற்போல் (இராமநா. அயோத். 20).