தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See புல்லிகை. மென்காதின் புல்லிகைச் சாமரை (கலித். 96).

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < புல்லிகை +. See புல்லிகை. மென்காதின்புல்லிகைச் சாமரை (கலித். 96).