தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : புலர்காலை ; சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விடியல். (திவா.) புலரி புலருதென்று (திருமந். 210). 1. Dawn;
  • சூரியன். தாமரைப் பூநனி முகிழ்த்தன புலரிபோனபின் (கம்பரா. சித்திர. 42). 2. Sun;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (புலர் v.) day-break, dawn, விடியல்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
விடியல்.

வின்சுலோ
  • [pulri] ''s.'' Day-dawn, விடியல்; [''ex'' புலர், ''v.''] (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. [M. Tu. pular.] 1.Dawn; விடியல். (திவா.) புலரி புலருதென்று (திருமந்.210). 2. Sun; சூரியன். தாமரைப் பூநனி முகிழ்த்தனபுலரிபோனபின் (கம்பரா. சித்திர. 42).