தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    'எனது' என்னும் பற்று .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எனது என்னும் பற்று. எனதென்னும் புறப்பற்று விடுதல் கூறப்பட்டது (குறள், 344, உரை). External attachment, as attachment to property and family, opp. to aka-p-paṟṟu;

வின்சுலோ
  • ''s.'' External attachments, or connexions--oppos. to அகப்பற்று.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. External attachment, as attachment to propertyand family, opp. to aka-p-paṟṟu; எனது என்னும்பற்று. எனதென்னும் புறப்பற்று விடுதல் கூறப்பட்டது (குறள், 344, உரை).