தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  குற்றப்படுதல் ; தப்புதல் ; பெருமையாதல் ; மறைவு வெளிப்படுதல் ; இசைநழுவுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பெருமையாதல். புரைக்கும் பொழிற்பூம்புகலி (தேவா, 73, 11). To be great;
 • குற்றப்படுதல். 1. To be defective;
 • தப்புதல். உணரவல்லார்க்குப் புரைத்தெங்கும் போகான் (திருமந். 1774). 2. To escape;
 • ஒரு தானத்தே பாட ஒருதானத்தே இசை நழுவுதல். (திருவாலவா. 57, 26.) 3. (Mus.) To slip into one note when trying another;
 • மறைவு வெளிப்படுதல். (W.) 4. To come out, as a secret;
 • அபசுரவகை. (திருவாலவா. 57, 14, அரும். இசைமரபு.) A defective note in singing;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 11 v. intr. To begreat; பெருமையாதல். புரைக்கும் பொழிற்பூம்புகலி(தேவா. 73, 11).
 • 11 v. intr. < புரை. 1.To be defective; குற்றப்படுதல். 2. To escape;தப்புதல். உணரவல்லார்க்குப் புரைத்தெங்கும் போகான்(திருமந். 1774). 3. (Mus.) To slip into one notewhen trying another; ஒரு தானத்தே பாட ஒருதானத்தே இசை நழுவுதல். (திருவாலவா. 57, 26.) 4.To come out, as a secret; மறைவு வெளிப்படுதல்.(W.)
 • n. < புரை&sup8;-. (Mus.)A defective note in singing; அபசுரவகை. (திருவாலவா. 57, 14, அரும். இசைமரபு.)