தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  துன்பம் ; நோய் ; மெலிவு ; வறுமை ; பொலிவழிவு ; அச்சம் ; இழிவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • துன்பம். (பிங்). புள்ளுறு புன்கண் டீர்த்தோன் (சிலப். 20, 52). 1. Sorrow, distress, trouble, affliction, sadness
 • நோய். (பிங்.) 2. Disease;
 • மெலிவு. (திவா.) 3. Leanness, emaciation;
 • வறுமை இரவலர் புன்க ணஞ்சும் (பதிற்றுப், 57, 14). 4. Poverty, adversity;
 • பொலிவழிவு. புன்கண்கொண் டினையவும் (கலித். 2). 5. Loss of beauty of charm;
 • அச்சம் பிரிவஞ்சம் புன்கணுடைத்தால் (குறள்.1152). 6. Fear;
 • இழிவு. பொய்க்கரி புகலும் புன்கணார் (கம்பரா. கிங்கர. 58). 7. Meanness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. distress, affliction, துன்பம்; 2. disease, நோய்; 3. meanness, emaciation, மெலிவு; 4. poverty, adversity; (ex. புல்).

வின்சுலோ
 • [puṉkṇ] ''s.'' Affliction, distress, துன் பம். 2. Disease, நோய். 3. Meanness; emaciation, மெலிவு. 4. Poverty, adver sity, தரித்திரம்; [''ex'' புல்.] (சது.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < புன்-மை +. 1.Sorrow, distress, trouble, affiction, sadness;துன்பம். (பிங்.) புள்ளுறு புன்கண் டீர்த்தோன்(சிலப். 20, 52). 2. Disease; நோய். (பிங்.) 3.Leanness, emaciation; மெலிவு. (திவா.) 4.Poverty, adversity; வறுமை. இரவலர் புன்க ணஞ்சும் (பதிற்றுப். 57, 14). 5. Loss of beauty orcharm; பொலிவழிவு. புன்கண்கொண் டினையவும்(கலித். 2). 6. Fear; அச்சம். பிரிவஞ்சும் புன்கணுடைத்தால் (குறள், 1152). 7. Meanness; இழிவு.பொய்க்கரி புகலும் புன்கணார் (கம்பரா. கிங்கர. 58).