தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புனுகு உற்பத்தியாகும் புனையின் உறுப்பு. 1. Gland in the anal pouch of the civet-cat;
  • புனுகுப்புனையின் சட்டத்தினின்றும் வெளிப்படும் வாசனைப் பண்டம். 2. Unctuous substance of the civet-cat;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< புனுகு +. 1. Gland in the anal pouch of thecivet-cat; புனுகு உற்பத்தியாகும் பூனையின் உறுப்பு.2. Unctuous substance of the civet-cat; புனுகுப்பூனையின் சட்டத்தினின்றும் வெளிப்படும் வாசனைப்பண்டம்.