தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இலக்கினத்திலிருந்து இரண்டாமிடம். (C. G.) The second house from the ascendant, indicating intellectual equipment;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < buddhi+ sthāna. (Astrol.) The second house fromthe ascendant, indicating intellectual equipment; இலக்கினத்திலிருந்து இரண்டாமிடம். (C. G.)