தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பைத்தியம். (சிவசம. பக். 33.) Insanity, dementia;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < buddhi-bhraṃša. Insanity, dementia; பைத்தியம்.(சிவசம. பக். 33.)