தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கௌதமர் ; புத்தசமயத்தான் ; திருமாலவதாரத்துள் ஒன்று ; அருகன் ; புதியவர் ; புதியது ; நாணயவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • புத்தமதத்தை ஸ்தாபித்த கௌதம முனி. (திவா.) 1. Gautama Buddha, the founder of the Buddhist religion;
 • புத்தசமயத்தான். புத்தன் முதலாய (திருவாச. 15,6). 2. Buddhist;
 • திருமாலின் அவதாரங்களிலொன்று. (பிங்.) புத்தனென்றுதித்தும் (பாகவத. 1, மாயவ. 37). 3. Viṣṇu, in His incarnation as Buddha;
 • அருகன். (சூடா.) 4. Arhat;
 • நாணயவகை. பிரதானி புத்தனுக்கும் (பணவிடு. 12). 2. A coin;
 • புதிய-வன்-வள்-து. (சிவதரு. செனன. 91.) 1. New person or thing;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. Buddha; 2. the ninth incarnation of Vishnu; 3. a Buddist. புத்தர், Buddists, the Buddist sect.

வின்சுலோ
 • [puttaṉ] ''s.'' [''also'' பௌத்தன்.] Buddha, the ninth incarnation of Vishnu. See திருமா லவதாரம். 2. Buddha the founder of the Buddhist sect, by some supposed to be the above incarnation, புத்தசமயக்கடவுள். 3. A Buddhist, புத்தசமையத்தான். W. p. 55. BUDDH'A. 4. ''(Beschi.)'' A small coin.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < புது-மை. 1. Newperson or thing; புதிய-வன்-வள்-து.. (சிவதரு.செனன. 91.) 2. A coin; நாணயவகை. பிரதானிபுத்தனுக்கும் (பணவிடு. 12).
 • n. < Buddha. 1. GautamaBuddha, the founder of the Buddhist religion;புத்தமதத்தை ஸ்தாபித்த கௌதம முனி. (திவா.) 2.Buddhist; புத்தசமயத்தான். புத்தன் முதலாய (திருவாச. 15, 6). 3. Viṣṇu, in His incarnation asBuddha; திருமாலின் அவதாரங்களி லொன்று. (பிங்.)புத்தனென்றுதித்தும் (பாகவத. 1, மாயவ. 37). 4.Arhat; அருகன். (திடா.)