தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பூட்டாங்கயிறு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பூட்டாங்கயிறு. (அருங்கலச். 94, உரை.) Rope with which a bullock is fastened to the yokel;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < புணை- +.Rope with which a bullock is fastened to theyoke; பூட்டாங்கயிறு. (அருங்கலச். 94, உரை.)