தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  சேர்க்கை ; ஒரே நாட்டார் ஆதல் ; கலவி ; எழுத்து முதலியவற்றின் சந்தி ; முன்பின் தொடர்பு ; அணிகலன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • முன்பின் தொடர்பு. (W.) 5. Connection of the different parts of a subject;
 • ஆபரணங்கள். புணர்ச்சிகள் பலவு மெல்லையில் பொருள் ... இட (பெரியபு. அமர்நீ. 38). Dress;
 • சேர்க்கை . (பிங்.) 1. Combination; association, union;
 • ஒரு தேசத்தவரா யிருக்கை. புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா (குறள், 785). 2. Co-residence;
 • கலவி. (பிங்.) தலைமிக்க புணர்ச்சியார், (கலித். 118). 3. Coition;
 • எழுத்து முதலியவற்றின் சந்தி. புணர்ச்சிவாயின் (தொல். எழுத்142). 4. (Gram.) Coalescence of letters or words in canti;

வின்சுலோ
 • ''v. noun.'' Combination, junc tion, union, conjunction, இசைவு. 2. Coition, சையோகம். 3. ''[in gram.]'' Coale scence or combination of letters or words, சந்தி. 4. Connexion of the different parts of a subject, இணக்கம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < id. 1. Combination; association, union; சேர்க்கை. (பிங்.) 2.Co-residence; ஒரு தேசத்தவரா யிருக்கை. புணர்ச்சிபழகுதல் வேண்டா (குறள், 785). 3. Coition;கலவி. (பிங்.) தகைமிக்க புணர்ச்சியார் (கலித். 118).4. (Gram.) Coalescence of letters or words incanti; எழுத்து முதலியவற்றின் சந்தி. புணர்ச்சிவாயின்(தொல். எழுத். 142). 5. Connection of the different parts of a subject; முன்பின் தொடர்பு. (W.)
 • n. < புணர்-. Dress;ஆபரணங்கள். புணர்ச்சிகள் பலவு மெல்லையில்பொருள் . . . இட (பெரியபு. அமர்நீ. 38).