தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அடைதல் ; தொடங்குதல் ; உட்செல்லுதல் ; தாழ்நிலையடைதல் ; ஆயுளடைதல் ; ஏறுதல் ; நிகழ்தல் ; உட்படுதல் ; அகப்படுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • அடைதல். உயர்ந்த வுலகம் புகும் (குறள், 346). 1. To reach, attain, enter;
 • தொடங்குதல், நக்குபு புக்கென (கம்பரா. சிறப். 4).-intr. 2. To make a beginning, commence;
 • செல்லுதல். 1. To go, proceed;
 • அகப்படுதல். குறைபுகுவன பாறையே (தக்கயாகப். 64). 8. To be caught;
 • தாழ்நிலை யடைதல். (W.) 3. To come to a mean or object condition;
 • தொடங்குதல். கடனீராடுவான் . . . புகும் (திவ். இயற். 3, 69). 2. To begin;
 • உட்படுதல். சிறை தளை சங்கிலி புகிலும் (S. I. I. iii, 28). 7. To undergo;
 • நிகழ்தல். 6. To happen, come to pass;
 • ஏறுதல். புகவரும் பொங்குளைப் புள்ளியன் மாவும் (பரிபா. 10, 14). 5. To mount upon, ride;
 • ஆயுளடைதல். பிராய நூறு மனிதர் தாம் புகுவ ரேனும் (திவ். திருமாலை, 3). 4. To enter upon, as a particular age or stage of life;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 6 v. tr. 1. To reach,attain, enter; அடைதல். உயர்ந்த வுலகம் புகும்(குறள், 346). 2. To make a beginning, commence; தொடங்குதல். நக்குபு புக்கென (கம்பரா.சிறப். 4).--intr. 1. To go, proceed; செல்லுதல்.2. To begin; தொடங்குதல். கடனீராடுவான். . . புகும் (திவ். இயற். 3, 69). 3. To cometo a mean or abject condition; தாழ்நிலை யடைதல். (W.) 4. To enter upon, as a particular ageor stage of life; ஆயுளடைதல். பிராய நூறு மனிதர்தாம் புகுவ ரேனும் (திவ். திருமாலை, 3). 5. Tomount upon, ride; ஏறுதல். புகவரும் பொங்குளைப்புள்ளியன் மாவும் (பரிபா. 10, 14). 6. To happen,come to pass; நிகழ்தல். 7. To undergo; உட்படுதல். சிறை தளை சங்கிலி புகிலும் (S. I. I. iii, 28).8. To be caught; அகப்படுதல். சூறைபுகுவனபாறையே (தக்கயாகப். 64).