தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மயில்தோகை ; மயில் ; சிற்றாலவட்டம் ; வெண்குடை ; பொன் ; மகளிரிடும் கால்விரலணி ; சிறுசின்னம் ; வாத்தியப்பொது ; பெருஞ்சவளம் ; மலை ; மதில் ; நத்தை ஓடு ; பனங்குருத்து ; நீர்பாய் தொட்டி ; பந்தயமுறி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • மயிற்றோகை. பழன மஞ்ஞையுகுத்த பீலி (புறநா. 13). 1. Peacock's feather;
 • பந்தயமுறி. (J.) 4. Dice for casting lots;
 • நீர்பாய் தொட்டி. (W.) 3. Water trough or spout for irrigation;
 • பனங்கிழங்கின் உட்குருத்து. (W.) 2. Heart of the palmyra root, being the embryo of the future leaf; palmyra sprout;
 • பனங்குருத்து. 1. The first leaf or shoot of palmyra;
 • நத்தையோடு. (சங். அக.) 8. Shell of conch;
 • மயில். (பிங்.) 2. Peacock;
 • சிற்றாலவட்டம். (பிங்.) 3. Peacock-fan, small circular fan;
 • வெண்குடை. (அரு. நி.) 4. White umbrella;
 • பொன். (அக. நி.) 1. Gold;
 • மகளிரிடும் கால்விரலணி. (சிலப். 6, 83, உரை.) 2. [K. Pilli.] Toe-ring of a woman;
 • சிறு சின்னம். பீலி காகளம் (கந்தபு. சூரப. இரண்டாநாள் யுத். 20). 3. Small trumpet;
 • வாத்தியப்பொது. (திவா.) 4. Musical instrument;
 • பெருஞ்சவளம். (பிங்.) 5. Large lance;
 • மலை. (பிங்.) 6. Mountain;
 • மதில். (யாழ். அக.) 7. Fortification, wall of a fort;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a peacock's tail, மயில்தோகை; 2. a peacock, மயில்; 3. dice for casting lots; 4. a ring worn by women on their toes; 5. the large circular fan, ஆலவட்டம்; 6. the smaller circular fan, விசிறி; 7. a small trumpet, சிறுசின்னம்; 8. drum in general; 9. the larger lance, பெருஞ்சவனம்; 1. a wall, மதில்; 11. a water trough for irrigation. பீலிக்கண், spots on a peacock's tail. பீலிக்குடை, an umbrella of peacock's feathers. பீலிக்கொட்டு, a trough as பீலி 11. பீலிபோட, to cast lots.
 • s. the first leaf or shoot of a palmyra, பனங்குருத்து; 2. the heart of the palmyra root, being the embryo of the future leaf, பனங் கிழங்கினுட்குருத்து.

வின்சுலோ
 • [pīli] ''s.'' Peacock's tail, மயிற்றோகை. 2. A peacock, மயில். 3. The large circular fan ஆலவட்டம். 4. The smaller circular fan, விசிறி. 5. ''(c.)'' A kind of toe-ornament, மாதர் காலணியினொன்று. 6. Drum in general, வாச்சிய ம். 7. The larger lance, பெருஞ்சவளம். 8. Gold, பொன்,. 9. A small trumpet, சிறுசின்னம். 1. A wall, மதில். 11. ''[prov.]'' Dice for cast ing lots, ஒட்டச்சீட்டு. 12. A water-trough or spout for irrigation, நீர்பாய்தொட்டி.
 • [pīli] ''s.'' The first leaf or shoot of a palmyra, பனங்குருத்து. 2. The heart of the palmyra root, being the embryo of the future leaf, பனங்கிழங்கினுட்குருத்து. W. p. 539. PEELU.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. [K. M. Tu. pīli.] 1. Peacock's feather; மயிற்றோகை. பழன மஞ்ஞையுகுத்த பீலி (புறநா. 13). 2. Peacock; மயில்.(பிங்.) 3. Peacock-fan, small circular fan; சிற்றாலவட்டம். (பிங்.) 4. White umbrella; வெண்குடை. (அரு. நி.)
 • n. 1. Gold; பொன். (அக. நி.)2. [K. pilli.] Toe-ring of a woman; மகளிரிடும்கால்விரலணி. (சிலப். 6, 83, உரை.) 3. Smalltrumpet; சிறு சின்னம். பீலி காகளம் (கந்தபு. சூரப.இரண்டாநாள் யுத். 20). 4. Musical instrument;வாத்தியப்பொது. (திவா.) 5. Large lance; பெருஞ்சவளம். (பிங்.) 6. Mountain; மலை. (பிங்.) 7.Fortification, wall of a fort; மதில். (யாழ். அக.)8. Shell of conch; நத்தையோடு. (சங். அக.)
 • n. < pīlu. (யாழ். அக.) 1. Thefirst leaf or shoot of a palmyra; பனங்குருத்து.2. Heart of the palmyra root, being theembryo of the future leaf; palmyra sprout;பனங்கிழங்கின் உட்குருத்து. (W.) 3. Water troughor spout for irrigation; நீர்பாய் தொட்டி. (W.)4. Dice for casting lots; பந்தயமுறி. (J.)
 • n. 1. Gold; பொன். (அக. நி.)2. [K. pilli.] Toe-ring of a woman; மகளிரிடும்கால்விரலணி. (சிலப். 6, 83, உரை.) 3. Smalltrumpet; சிறு சின்னம். பீலி காகளம் (கந்தபு. சூரப.இரண்டாநாள் யுத். 20). 4. Musical instrument;வாத்தியப்பொது. (திவா.) 5. Large lance; பெருஞ்சவளம். (பிங்.) 6. Mountain; மலை. (பிங்.) 7.Fortification, wall of a fort; மதில். (யாழ். அக.)8. Shell of conch; நத்தையோடு. (சங். அக.)
 • n. < pīlu. (யாழ். அக.) 1. Thefirst leaf or shoot of a palmyra; பனங்குருத்து.2. Heart of the palmyra root, being theembryo of the future leaf; palmyra sprout;பனங்கிழங்கின் உட்குருத்து. (W.) 3. Water troughor spout for irrigation; நீர்பாய் தொட்டி. (W.)4. Dice for casting lots; பந்தயமுறி. (J.)