தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • செடிவகை. (A.) Coromandel Eugene myrtle, 1. sh., Eugenia bracteata;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + perh.கொழுஞ்சி. Coromandel Eugene myrtle, l. sh.,Eugenia bracteata; செடிவகை. (A.)