தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பழம்பாக்கிக் கணக்கு. (C. G.) Account of old arrears and outstandings;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பிராக்கு+. Account of old arrears and outstandings;பழம்பாக்கிக் கணக்கு. (C. G.)