தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குடை. (யாழ். அக.) 2. Umbrella;
  • தடை. (சங். அக.) 1. Obstruction;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கொடை, தடை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < pra-vāra-ṇa. 1. Obstruction; தடை. (சங். அக.) 2.Umbrella; குடை. (யாழ். அக.)