தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் பதின்மூன்றாம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மிக்கவலிமையுடையவ-ன்-ள். திற வம்பொன் றுளதாயிற் பிரமாதி யாவையே (சரபே. குற. 17, 5). Strong person;
  • ஆண்டு அறுபதனுள் பதின்மூன்றாவது. The 13th year of the Jupiter cycle of sixty years;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the 13th year of the Hindu cycle.

வின்சுலோ
  • [piramāti] ''s.'' The thirteenth year of the Indian cycle of sixty years, ஓர்வருஷம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Pramāthin. The13th year of the Jupiter cycle of sixty years;ஆண்டு அறுபதனுள் பதின்மூன்றாவது.
  • n. < pramāthin. Strongperson; மிக்கவலிமையுடையவ-ன்-ள். திற வம்பொன் றுளதாயிற் பிரமாதி யாவையே (சரபே. குற.17, 5).