தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : பிரமதகணம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிவகணம். (உத்தரரா. வரையெடுத். 69.) šiva's host;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < pra-matha. Šiva'shost; சிவகணம். (உத்தரரா. வரையெடுத். 69.)