தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சாபாலோபநிடதம். (சங். அக.) An Upaniṣad;

வின்சுலோ
  • ''s.'' One of the thirty-two Upanishads, உபநிடதமுப்பத்திரண்டினொன்று.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< Brahma-jābāla. An Upaniṣad; சாபாலோபநிடதம். (சங். அக.)