தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முச்சத்திகளுள் பொருள் படைகளால் அரசர்க்கு அமையும் ஆற்றல். (இரகு. திக்கு. 25.) The power of a king derived from his resources in men and money, one of mu-c-catti, q.v.;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + šakti.The power of a king derived from his resourcesin men and money, one of mu-c-catti, q.v.; முச்சத்திகளுள் பொருள் படைகளால் அரசர்க்கு அமையும்ஆற்றல். (இரகு. திக்கு. 25.)