தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தீமைக்குப் பிரதியாகச் செய்யுந் தீமை. (சங். அக.) Retaliation;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Retaliation, injury for injury, or evil for evil, தீமைக்குத்தீமை செய்கை. ''(Beschi.) [not in good use.]''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< pratyapakāra. Retaliation; தீமைக்குப் பிரதியாகச் செய்யுந் தீமை. (சங். அக.)