தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காட்சி ; அளவை ஆறனுள் காட்சியளவை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காட்சி 1. Perception;
  • பிரமாணம் ஆறனுள் காண்டலளவை. 2. (Log.) Perception, as a mode of proff, one of six piramāṇam, q.v;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
காணத்தக்கது.

வின்சுலோ
  • --பிரத்தியக்ஷம், ''s.'' [''in poet.'' பிரத்தியக்கம்.] Visibleness, appearance to the eye, காட்சி. W. p. 569. PRATYAK SHA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < prat-yakṣa. 1. Perception; காட்சி. 2. (Log.) Perception, as a mode of proof, one of six pira-māṇam, q.v.; பிரமாணம் ஆறனுள் காண்டலளவை.