தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உருவம் ; ஒத்த வடிவம் ; உருவச்சிலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உருவம் Puppet, figure, effigy, statue, portrait;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • (புதுமை), s. likeness, portrait, puppet, பாவை.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
விக்கிரகம்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' [''also.'' பதிமை, ''vul.'' பதுமை.] Likeness, resemblance, portrait; pup pet; figure, effigy, statue, விக்கிரகம். W. p. 565. PRATIMA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < pratimā. Puppet,figure, effigy, statue, portrait; உருவம்.