தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See பிரசவசன்னி. (M. L.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. See பிரசவசன்னி. (M. L.)