தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மகப்பேற்றுக்குப்பின் காணுஞ் சன்னிநோய்வகை ; ஈன்ற பிறகு பசுவுக்கு உண்டாகும் நோய்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிரசவமானபின் காணுஞ் சன்னிநோய். (பைஷஜ.) 1. Puerperal convulsions, eclampsia;
  • ஈன்றபிறகு பசுவுக்கு உண்டாம் நோய்வகை. Loc. 2. Dropping after calving;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. Puerperal convulsions, eclampsia; பிரசவமானபின் காணுஞ் சன்னிநோய். (பைஷஜ.) 2.Dropping after calving; ஈன்றபிறகு பசுவுக்குஉண்டாம் நோய்வகை. Loc.