தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மருதப்பண்வகை. (தேவா.) A melody-type of marutam class;