தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பிற்படை ; பின்வரிசை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிற்படை. (சூடா.) 2. Rear guard;
  • பின்வரிசை. 1. Rear, rear rank;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Rear, or rear-guard.
  • ''s.'' Rear. See அணி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பின் +. 1. Rear,rear rank; பின்வரிசை. 2. Rear guard; பிற்படை.(சூடா.)