தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குன்மநோய்வகை ; கிறுகிறுப்பு நோய் வகை ; ஈரல்நோய்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கிறுகிறுப்புநோய்வகை. Loc. 2. Giddiness, Vertigo;
  • ஈரல் நோய்வகை. Loc. 3. Inflammation of the liver, Hepatitis;
  • குன்மநோய்வகை. (M. L.) 1. Chronic dyspepsia;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
உட்டணவாயு.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Wind in the body from heat.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.Chronic dyspepsia; குன்மநோய்வகை. (M. L.) 2.GiddinessVertigo; கிறுகிறுப்புநோய்வகை. Loc.3. Inflammation of the liverHepatitis; ஈரல்நோய்வகை. Loc.