தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பித்தளைத்தகடு. (C. G.) Sheet of brass;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.[K. hittaḷērēku.] Sheet of brass; பித்தளைத்தகடு. (C. G.)