தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பிதுங்குகை ; பிதுங்கியிருக்கும் பாகம் ; பிதுக்கப்பட்டது ; அண்டவாதம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிதுக்கப்பட்டது. (W.) 2. Protuberance;
  • பிதுங்குகை. 1. Protruding, projecting;
  • கட்டிடத்தில் பிதுங்கியிருக்கும் பாகம். (கட்டட. நாமா. 14.) 3. Offset;
  • அண்டவாதம். Loc. 4. Hernia;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (பிதுங்கு) protrusion, projection, hump, பிதுங்குகை.

வின்சுலோ
  • [pitukkm] ''s.'' Protrusion, projection, protuberance; a hump, a bunch, பிதுங்குகை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பிதுங்கு-. 1.Protruding, projecting; பிதுங்குகை. 2. Protuberance; பிதுக்கப்பட்டது. (W.) 3. Offset;கட்டிடத்தில் பிதுங்கியிருக்கும் பாகம். (கட்டட.நாமா. 14.) 4. Hernia; அண்டவாதம். Loc.