தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு நிகண்டாசிரியர். (பிங். பாயி.) The author of a nikaṇṭu named after him;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.The author of a nikaṇṭu named after him; ஒரு நிகண்டாசிரியர். (பிங். பாயி.)