தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சன்னியாசி. 1. A sanyāsi;
  • பௌத்தத்துறவி. 2. (Buddh.) Monk;