தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஐரோப்பியர். (W.) Europeans, as speaking a foreign language;

வின்சுலோ
  • ''s. [pl.]'' Europeans, chiefly Englishmen. 2. The owners of a language.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < பாஷை+. Europeans, as speaking a foreign langu-age; ஐரோப்பியர். (W.)