தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  ஒரு பழைய மொழி ; ஆலமரம் ; செம்பருத்தி ; காண்க : பாலாறு ; கள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஆலமரம். (மலை) 3. 1. Banyan tree;
 • See செம்பருத்தி. (மலை). 2. A variety of cotton.
 • கள் (மூ.அ) . 3. Toddy;
 • பங்கயத்துட நிறைப்பவந் திழிவது பாலி (பெரியபு. திருக்குறிப்புத்.21). 4. See பாலாறு.
 • பௌத்தசமய நூல்கள் எழுதப்பட்ட பழைய பாஷை. An ancient Indian language, sacred to buddhists ;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. the sacred language of the Buddists; 2. the banyan tree, ஆல்; 3. the fermented sap of a palm tree, கள்.
 • VI. v. i. protect, maintain, keep, பரிபாலி; 2. give, கொடு. நியாயம் பாலிக்க, to administer justice.

வின்சுலோ
 • [pāli] ''s.'' The sacred language of the Buddhists. ஓர்பாஷை. 2. The banyan tree, ஆல். 3. The fermented sap of a palm tree. கள்.
 • [pāli] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. n.'' To keep, to preserve; to maintain, பரிபா லிக்க. 2. To give, ஈய.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < பால். 1. Banyan tree;ஆலமரம். (மலை.) 2. A variety of cotton. Seeசெம்பருத்தி. (மலை.) 3. Toddy; கள். (மூ. அ.)4. See பாலாறு. பங்கயத்தட நிறைப்பவந் திழிவதுபாலி (பெரியபு. திருக்குறிப்புத். 21).
 • n. An ancient Indian langu-age, sacred to Buddhists; பெளத்தசமய நூல்கள்எழுதப்பட்ட பழைய பாஷை.
 • n. An ancient Indian langu-age, sacred to Buddhists; பெளத்தசமய நூல்கள்எழுதப்பட்ட பழைய பாஷை.